Home

Pedagógiai reflexió

Mi lehet az: a pedagógus portfólió egyik eleme, majdnem minden dokumentumhoz kell készíteni egyet, mégis sokszor homályos az, hogy mit is takar valójában? A pedagógus portfólió egyik fő elemének is nevezhetnénk a reflexiót, hiszen a legtöbb dokumentumhoz csatolni kell. De vajon mi is az a reflexió? Miről szóljon, és miként írjuk meg? És vajon mihez [ Pedagógiai reflexió az ember lényegéről Kiss Árpád olvasata alapján. A tanulmány a modern kor társadalomképének felmutatásával a mai pedagógusközösség figyelmét kívánja felhívni Kiss Árpád üzenetére. Alázúzza a felelősségvállalás elkerülhetetlen voltát, rávilágít arra, hogy miként téveszt célt a felnőtt. A jó reflexió ismérvei A reflexió akkor támogatja legjobban a kompetenciaértékelést, ha: 1. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű. 2. A reflexió nemcsak puszta leírás hanem olyan leírás, amelyet elemzés, érvelés és értékelés is követ. 3. Az elemzés, érvelés, értékelés tényekke A reflexió alapvetően három részre tagolódik: • Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. • Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet.

A reflexióra, azaz megfigyelésre, elemzésre és értékelésre való képesség a pedagógiai professzió alapköve. Ez a folyamatos értékelő magatartás, professzionális figyelem jó esetben adatokra, osztálytermi kutatásra is épít. A reflexió az új keletű kulcsszavak közé tartozik, bizonyára sok olyan pedagógus van. reflexió. Tanulmányok. Author. Bodó Elvárásaik és szóhasználatuk sem tükrözi a program pedagógiai céljait. Az IKSZ-szel kapcsolatos metafora- és fogalomhasználatuk esetleges, saját egyéni benyomásaikra épít, bár megjelenik benne az új típusú önkéntesség néhány eleme is. Elsősorban a szabadidő és a kultúra. pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottat, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A rendelet hatályba lépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkoz Reflektív módszerek, reflektív technikák. A reflektivitás ma már mindennapi gyakorlatunk része, és nemcsak a külső elvárások miatt, hanem azért is, mert fejlődni csak úgy lehet, ha elgondolkodunk azon, ami történt, elemezzük azt és további tudást, valamint új utakat keresünk (Hunya, 2014).A reflektivitás tehát a fejlődésre, hatékonyságra való törekvés egyik.

Reflexió a portfólióban - Neteducati

Title: Hospitálási napló és óravázlat minták Author: a Last modified by: a Created Date: 2/16/2013 3:22:00 PM Company: a Other titles: Hospitálási napló és óravázlat mintá Reflexió = a pedagógiai gyakorlat kritikus vizsgálata •Leírás (pl. foglalkozásterv, milyen csoportnak, milyen anyagrész, milyen cél, módszer, eszköz) •Elemzés/érvelés (a döntések magyarázata, alátámasztása) •Önértékelés (eredményesség értékelése, tanulságok levonása) 4

Pedagógiai reflexió az ember lényegéről Kiss Árpád

 1. 1. A pedagógiai helyzet/probléma leírása pontos és szakszerű-e? 2. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás, amelyet elemzés, érvelés és értékelés is követ? 3. Az elemzés, érvelés, értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva? 4. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket, a kontextust? 5
 2. A vezető és a csoporttagok kapcsolatának sajátosságai meghatározzák a csoport működését, kohézióját, légkörét. Kurt Lewin kísérletét Mérei Ferenc és munkatársai végezték el óvodai csoportokon, amelyekben feltárták az óvodapedagógus vezetési stílusának hatását a csoportban folyó feladatvégzésre, illetve a csoportfolyamatokra
 3. A reflexió a szakmai gyakorlatban kétféleképp nyilvánulhat meg: tevékenység közben és a tevékenység után. E fogalmakat Donald A. Schön amerikai gondolkodó, a reflektív szakmai tanulás gyakorlatának kidolgozója vezette be Reflexió a gyakorlat közben és után c. című művében (1983.) . Amikor a tervezett tanulási folyamat.

Szisztematikus reflexió a tevékenységről. A tanár mint kutató elemzi a tevékenység jól körülhatárolt egységét (például megfigyel) 5. Elméletalkotás és kutatás. Hosszú távú reflexió a tevékenységről a tudományos elméletek felhasználásával. A pedagógiai elmélet fényében átfogalmazza saját elméleté A reflexió az új keletű kulcsszavak közé tartozik, bizonyára sok olyan pedagógus van, aki még nem is találkozott vele, ennek ellenére előfordulhat, hogy ő maga is reflektív szakember. A reflexió, a reflektív magatartás több annál, hogy elgondolkodunk valamin

A három terület mindegyikében - szaktanácsadás, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás - a sokoldalú tájékozódást, információszerzést a tervezési folyamatok alakítják. Megjegyzések, reflexió a foglalkozás sikeréhez

A reflexió fogalma: A pedagógus személyesen kialakított gyakorlati tudása és a korábbi tapasztalataiból származó nézetek együttesen alkotják értékelő rendszerét, amely központi szereplő a tudás és cselekvés kapcsolatában és a fejlődésben Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19 -én elfogadott általános tájékoztató anyag. 141 - Az alacsony ingerküszöböt sem lépi át a gyerek, ha nem provokálják, és a pedagógu

pedagógiai tudatosságát fokozza, és módszertani eszköztárát gazdagítja.1 A tréning, a sajátélményű, tapasztalati tanulás tehát egy emberi-szakmai beszélgetésnek is tekinthető, amelynek legfontosabb jellemzője a bizalomteli légkör s amely lehetővé teszi számára a pedagógiai problémák felismerését, meghatározását, lehetséges megoldásaik előrelátását és végül eredményes megoldásukat2 A gyakorlati tudás megszerzése szempontjából döntő az iskola (kontextus) minősége. D) reflexió Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Óvodai nevelés Az emberi erőforrások minisztere által 2014.03.13-án elfogadott általános tájékoztató anyag 2019. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata

A reflexió szerepe - Pedagógus portfólió lépésről lépésr

átéltekre való folyamatos reflexió különbözteti majd meg, ami a tapasztalat esetén esetleges lehet vagy elmarad. A korábbiakban utaltunk rá, hogy a közösségi pedagógiai gyakorlat egyszerre szolgálat és tanulási folyamat. Annak, hogy a közösségi szolgálat valóban mint tanulási forma valósuljo HATÉKONYSÁG ÉS REFLEXIÓ - A KORTÁRSOKTATÁS PEDAGÓGIAI MÓDSZERE AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TERÜLETÉN EFFECTIVENESS AND REFLECTION - PEDAGOGICAL METHODS OF PEER EDUCATION IN HEALTH PROMOTION Feith Helga Judit1, Mészárosné Darvay Sarolta2, Lukács J. Ágnes3, Falus András Pedagógus Portfólió. Kedves Pedagógus Kolléga! Köszöntjük az IQfactory weboldalán! Cégünk évek óta (a Pedagógus Életpályamodell bevezetése óta) foglalkozik Pedagógus Portfóliók készítésével ismerése, ezen belül a gyermekek szabad játéka, és a kapcsolódó pedagógiai támo-gatás áll. A pedagógiai támogatás elsősorban a gondozási feladatokra, és a gyer-mekek játékára vonatkozik. A hallgatók számára, a csoport nevelési terve definiálja a gyermekek szokásainak alakítására irányuló teendőket

PPT - Pedagógus életpálya minősítéssel PowerPoint

Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat Oktatáskutató

Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő, intézményi folyamat-tanácsadó www.zalai-iskola.hu [email protected] A tanuló Tervszerűség Diákok szükségleteire építő tanulásszervezés Egyéni tanulási utak Folyamatos visszajelzések Értékelés Portfólió Érdemjegyek, osztályzat Szöveges értékelés Támogató (fejlesztő! veti a Pedagógiai szempontok a bölcsődei élettér és életesemények megszervezésé-hez, alakításához című tanulmány, mely összefoglalja az élettér megszervezésének elvi szempontjait, majd részletesen elemzi a bölcsődébe kerülés időszakát, tovább Milyen részekre tagolódhat a reflexió? A reflexió alapvetően három részre tagolódhat 1.Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum.. A reflexió pozitív tanári gyakorlatot alakító szerepéről azonban a külföldi szakirodalomban már jelentek meg óvatosságra intő közlések is, amelyek a folyamatot gátló tényezőkre hívják fel a figyelmet. Shulman (1986) szerint a szaktárgyi tudás mellett a pedagógiai tartalmi tudás és a tantervi tudás is. A projekt célja-Az őszi természet változásainak megfigyelése -A természetes környezethez való pozitív viszonyulás kialakítása -A természetes környezet értékeinek és szépségének megláttatása -Környezetvédelmi szemlélet megalapozása, növények, állatok szeretete, tisztelete -A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése sokoldal

Kutatás Szisztematikus reflexió a tevékenységről A tanár mint kutató elemzi a tevékenység jól körülhatárolható egységét. 5. Elméletalkotás Hosszú távú reflexió a tevékenységről a tudományos elméletek felhasználásával. A pedagógiai elmélet fényében átfogalmazza saját elméletét. Wubbels és Kurthagen (1996 Pedagógiai tudás jellege, nézet Reflexió, reflektív edző, edzői hitvallás Tehetséggondozás 10 év szabály Tehetségmodellek (Renzulli, Mönks, Czeizel) Labdarúgó tehetségmodell (Williams, Franks) Kiválasztá

reflexió Pedagógiai Folyóirato

 1. Kulcsszavak: közösségi pedagógiai gyakorlat, service learning, saját élményű tanulás, pedagógiai reflexió, szakmai tanárképzés. Az előadás célja a (szakmai) tanárképzésben megvalósuló közösségi pedagógiai gyakorlat törvényi kereteinek, alapelveinek, tartalmának és módszertanának vizsgálata, illetve egy.
 2. Reflexió és feldolgozás eszköztárának gazdagítása - szakmai nap. Kezdés: 14 óra Vezeti: Szabolcs Gergely A szakmai nap online, Teams alkalmazáson keresztül valósul meg. Vissza. Kapcsolat. Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. Design & CMS b
 3. 2011. október 18-án kerül sor a Neveléstudomány - reflexió - innováció című tanulmánykötet bemutatójára a Neveléstudományi Intézetben. A kötetet Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, a Kar dékánja és Dr. Halász Gábor egyetemi tanár, a Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ vezetője mutatja be
 4. • A gyakorlatot dokumentáló záró reflexió, napló és igazolás leadásának határideje: 2020. május 30., 23:59. A közösségi pedagógiai gyakorlathoz kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: Tájékoztató a közösségi gyakorlat nyári teljesítéséről (2020. 07. 02.
 5. tematikus terv az Ősz korcsoport: osztatlan, vegyes ÉletkorÚ (3-6 Év) kÉszÜlt a carolina Óvoda És bÖlcsŐde (sÁrospatak) szemÉlyisÉgkÖzpontÚ Óvodai pedagÓgiai programja alapjÁn

Néhány reflexió a Magyar Pedagógiai Társaság történetéhez. A harminc éve működő új Magyar Pedagógiai Társaság életében jelentős az idei év: az évforduló és az idei tisztújító küldöttközgyűlés teszi fontossá. A visszatekintés, az eddigi tevékenység mérlegelése, továbbá a korszerűsítés igényeinek. hallgatók pedagógiai munkáját a tervezéstől a megvalósításig. Az egyes évfolyam szintű gyakorlatokhoz tartozó konkrét feladatok a 3. fejezetben találhatók. A mentor/szaktanár általános teendői: 1. A hallgató számára kijelöli a feldolgozható tananyagot legalább 5 nappal a tanítás előtt. 2

Reflektív módszerek, reflektív techniká

pedagógiai irányokat, téziseket. Az elsajátított tantárgyi cél-, feladatrendszer és tarta-lom megújításával nagyon hasznos nevelői tevékenységet folytathatok. Korszerűsö-dött pedagógiai gondolkodásom, tudományos megfogalmazást kapott és megújul eddigi nevelői munkám ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Érvényes a 2010/2011. tanévtől, a tanulmányaikat 2008 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatók számára. A pedagógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei Tartalmi követelménye reflexió, és annak fejlesztése pedig még több izgalmas kérdést vet fel. Kutatócsoportunk által elfogadott az a kiindulópont, hogy a reflexió a tudatos pedagógiai te-vékenység eszköze, amelyben a szakember elemzi a szituációt, a saját tevékenységét, és új megoldásokat talál és épít be a munkájába 5. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, Reflexió 6. A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás, Reflexió 7. A pedagógiai folyamat tervezése, Reflexió 8. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása, Reflexió 9. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése, Reflexió 10

A reflexió szerepe a portfólióban és a tanárrá válás folya-matában Reflexió = észrevétel: gondolkodási forma, amely a konkrét ta-pasztalatból, a helyzet kétségéből születik, és problémamegoldáshoz vezet. b. pedagógiai (tudás a tanulásról, a tanításról, a tanulóról,. A Magyar Bábjátékos Egyesület a Párbeszéd Házával együttműködésben a 2020/21-es tanév 2. félévében akkreditált pedagógiai továbbképzést indít a bábjáték szerelmeseinek: a képzést az óvodában, iskolában tanítói, vagy tanári feladatokat ellátó felnőtteknek, szabadidő szervezőknek, lelkészeknek, hitoktatóknak, gyógypedagógusoknak. o reflexió - önreflexió a mentor, mentorált kapcsolatában o offline történések online színtereken o mentorfórumok szakmai tapasztalatcsere céljából 1.6 Feladatok a különböző rendszerekben: Pedagógusképzés • a mentor (gyakorlóiskolai és külső szakvezető) feladatai a pályára való gyakorlati felkészítésbe szerzésen és konkrét pedagógiai szituációban történő tevékenységen alapuló oktatási folyamat során történik. − Az oktatási folyamat során mindvégig szükséges a reflexió ösztönzése, mely segít a képzésben részt vevőknek egyéni tanulási céljaik megfogalmazásában és a tanulási folyamat saját kontrolljában

11.6. Vezetési stílus Pedagógiai pszichológia jegyzet ..

Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket a gyermek személyiségéhez, képességeihez igazítjuk. 2.4 ALAPVETŐ CÉLJAINK • A gyermekek harmonikus fejlődésének, személyiségének teljes kibontakozásának támogatása, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése A továbbképzés elsődleges célja, hogy szakmai segítséget nyújtson távoktatói gyakorlati feladatokon keresztül (13,5 órában mentori támogatással) a résztvevő pedagógusoknak saját portfóliójuk összeállításában: folyamatos interaktív értékelés és reflexió eredményeképpen jön létre a személyes portfólió Megismertetni a résztvevőkkel a portfólió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában vagy a tanítási (tanulási) tevékenységek értékelésben. folyamatos interaktív értékelés és reflexió eredményeképpen jön létre a személyes portfólió Download Közösségi pedagógiai gyakorlat felkészítő előadás Download Document. Segítő, konstruktív tevékenység, az ezt kísérő tanulási folyamat és a tapasztalatokra történő tudatos reflexió összekapcsolását jelentő tapasztalati tanulás. 1. Megszoksz, vagy megszöksz : pályaorientáció az első valóság-sokk 2 kezdve próbáltam tudatosan olyan pedagógiai módszereket2 alkalmazni, melyek alkalmasnak tűntek az ilyen típusú introvertált magatartás feloldásában, és egyben rászolgálni arra a 1 Kertész Attila: Zenetanári és hangszeres tanári mesterség In: Dr. Habil

1.Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió. Pedagógiai reflexió, zárás, értékelés. Félévközi számonkérés módja és értékelése: Nem releváns. G. yakorlati jegy . teljesítésének módja, értékelése: Előre megadott szempontok alapján egy fiktív projekt leírása. Az 5 fokozatú skálán való értékelés előre megadott szempontok alapján történik

Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat, tapasztalati

 1. pedagógiai folyamat tervezése alatt ismertetem szűkebb környezetemet, az iskolát, ahol szakmai tevékenységemet folytatom. Különböző szempontok alapján elemzek, egy,
 2. Az igazgatónő -bár tud a problémáról- továbbra sem tesz semmit, pedig az ő kötelessége lenne az osztály viselkedésének hátterét megvizsgálni, iskolapszichológus segítségét kérni az osztályban lévő agresszióval szemben. Számomra az igazgatónő egy negatív szereplő, aki láthatóa
 3. pedagógiai nézetein alakítani vagy változtatni. Ehhez a képzés alatt szerzett tudás és tapasztalatok döntőek, de csak abban az esetben, ha reflexió kapcsolódik hozzá. A reflexió folyamata: A reflektív edző jellemzői: Képes a teljes személyiséget folyamatosan felmérni, és fejlesztésének technikái

Video: DIDAKTIKA Digitális Tankönyvtá

12.2.1 Hunya Márta: Reflektív pedagógus - reflektív gyakorla

4.a Óra/foglalkozás látogatás - Pedagógusi reflexió (kivéve PSZ) 5. A pedagógus önértékelő kérdőíve. 6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez. 7. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Tanulói kérdőív (kollégium, szakképző) (8.) 8 - reflexió. A nézetek olyan pszichikailag alátámasztott feltételezések, propozíciók a világról, A pedagógiai tartalmi tudás fogalmának megismeréséhez érdemes magához Shulman-hoz visszanyúlnunk: A pedagógiai tartalmi tudás fogalmába én belefoglalom egy tan

3

Tudatosság az óvodai foglalkozások tervezésében 1

154 pedagógiai elméletté« válik (M. Nádasi, 2002, 211-212.).Nahalka István a modern tanítási gyakorlat elterjedésének egyik lehetőségét látja abban, ha a képzés foglalko- zik a hallgatók belépő nézeteinek megismerésével és alakításával A pedagógiai környezet megítélése 14 5. fejezet - 2. rész Mi a pedagógiai környezet? 17 5. fejezet - 3. rész Hogyan tegyük élvezetessé? 22 5. fejezet - 4. rész A célkitűzés és a visszajelzés szerepe a pedagógiai rendelkeznie, melyeket ismeretek és reflexió támaszt alá.. Az élményközpontú tanulás tehát olyan pedagógiai eszköztárat jelent, ami az aktivitásra vonatkozó drive-okra alapozva, ezek pozitív energiáit tudatosan használva építi fel pedagógiai gyakorlatát. vagyis a reflexió. Ez utóbbiról ráadásul a szakirodalomban is kevés konkrét leírást, útmutatást találunk azon. Filozófiai-etikai rendszerére alapozott önálló pedagógiai szisztémát ugyan nem alkotott, neveléssel, oktatással kapcsolatos gondolatai mégis termékenyítőleg hatottak az európai pedagógiára, elősegítették tudománnyá fejlődését. Pedagógiai előadásai 1868-ban Pesten magyar nyelven is napvilágot láttak. A fordító, id

2014 - Móri Árpádné - A reflexió szerepe a pedagógus

A mindig egyedi pedagógiai szituációk folytonosan döntéshelyzetbe hozzák a pedagógust, akinek a döntéseit csak a szakmai-etikai tudás vezérelte lelkiismeret diktálhatja, amikor a pedagógiai tudás már számtalan megoldási alternatívát közvetít anélkül, hogy mindenkor követhető eligazítást adhatna Óvónői szakmai életút minta. A SZAKMAI ÉLETÚT BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE A PEDAGÓGIAI PORTFÓLIÓBAN Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türe-lemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akar-jon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, köz Munkahelyek, megbizatások Közösségfejlesztés Tanév elején. • Valamely pedagógiai helyzet megoldásának leírása • Szakmai szervezetben, bizottságban való részvétel • A jelölt által készített anyagok (taneszköz, poszter) • Önkéntes tevékenység leírása 3.3. A reflexió A reflexió szó eredetét tekintve azt jelenti visszahajlás, visszatükrözés (re-flektál). Minteg a pedagógiai tapasztalatszerzés során, a közösségi szolgálat keretében végzett tevékenység a hallgatók tanulási folyamatának alapjává váljon, és kialakítsa az átéltekre való tudatos reflexió képességét, tudatosítsa és feltárja saját pedagógiai nézeteit

Önreflexió-reflexió Logopédiai tervezé

 1. t az önreflexió egyik eszköze. Az önismeret jelentősége és lehetőségei a tanári munkában
 2. 41 Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézet Portfólió alapdokumentumai: egyszerűsített változat 2. • egyszerűsített portfólió: 14 dokumentum 1. csoportprofil 2. tematikus terv 3-12. óraterv+reflexió 13. megvalósítás dokumentumai 14. értékelés dokumentumai 42 Zala Megyei.
 3. A pedagógiai tapasztalatszerzés, a közösségben és közösségért végzett tevékenység váljon alapjává a hallgatók tanulási folyamatának, alakítsa ki az átéltekre való tudatos reflexió képességét, tudatosítsa és tárja fel a saját pedagógiai nézeteket a közösségfejlesztés területén
 4. Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Vezetője: Dr. Szabolcs Éva DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Fűzi Beatrix A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében Témavezető: Dr. Falus Iván, DSc. Budapest 201
 5. A gyakorlat célja továbbá, hogy a pedagógiai tapasztalatszerzés során, a közösségi szolgálat keretében végzett tevékenység a hallgatók tanulási folyamatának alapjává váljon, és kialakítsa az átéltekre való tudatos reflexió képességét, tudatosítsa és feltárja saját pedagógiai nézetei
 6. (Rövid reflexió a foglalkozásról) A táblázat egy-egy nap tevékenységeinek dokumentálására szolgál, szükség szerint bővíthető. Minden nap új táblázat használata javasolt. Záróreflexió . A záróreflexió a közösségi pedagógiai (iskolai) gyakorlat során végzett tevékenységekről

CSICSERGŐK - G-Portá

 1. Az Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatos feladatok. Ennek lebonyolításában a gyakorlatvezető óvodapedagógus, és a gyakorló óvoda gyakorlatért felelős helyettese. A gyakorlati napló módszeres, átgondolt vezetése tartalmi és formai tekintetben is a gyakorlati
 2. A két reflexió része lesz az értékelési portfóliónak, a hallgató ezeket ki is egészítheti utólag, ha kívánja. Javasolt szempontok a reflexió értékeléséhez: a tanári nézőpont érvényesülése a konkrét tapasztalatok pedagógiai - pszichológiai jelenségekhez kötés
 3. Gyógypedagógusi reflexió a MONDO kapcsán. A Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és EGYMI-ben októberben indul a tesztelés. A kollégák, akik a témakörök kialakításánál is asszisztáltak a TASZ-nak, most a módszertani lehetőségeket keresik, formálják a közös Csillagházas koncepciót, hogy hogyan lehet az.
 4. Közösség és személyiség,Szituációs játék,Konklúzió,Az óra memete,Tanárnő,Viselkedé
 5. Transcript portfólió - Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Középpontban a pedagógus McKinsey & Company (2006-2007) 0 vizsgálat: 25 legeredményesebb nemzeti okt. rendszer vizsgálata (10 legjobban teljesítő + 15 hatékony reform) 0 eredmények: 1. kiválasztás 2. képzés 3. tanórai folyamatok 0 ennek a három tényezőnek a megléte független a helyi kultúrától.
 6. A pedagógiai kultúraváltás sokdimenziós lehetőségére való reflexió során elkerülhetetlenül beszélnünk kell a filozófiai alapokról, továbbá a pszichológiai irányzatok térhódításáról. A pedagógai kultúraváltás felveti azt a kérdést, hogy az egzisztenciális megértésre épülő pedagógiai szemlélet hozzá tud-e.
PPT - E-PORTFÓLIÓ PowerPoint Presentation, free download

9.2.1. A reflexió - Eszterházy Károly Universit

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Vezetője: Dr. Szabolcs Éva Fűzi Beatrix A tanári munka sikerességéne pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésére törekszik, a gyermekek életkori sajátosságainak maximális figyelembe vételével. A Létavértesi Gyermeksziget Óvodában hároméves kortól kötelező az óvodába járás. Az itt töltött idő alatt a 2016/2017-es nevelési évben is kötelességünk volt:. Új pedagógiák terei, új terek pedagógiái címmel a Piarista Rend Magyar Tartománya reflexió jellegű szakkonferenciát szervezett a budapesti Piarista Központban neves szakemberek közreműködésével. A november 6-i esemény fókuszában a jelen pedagógiai és iskola-építészeti változásai és a két terület összekapcsolódása állt pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv tanításának értékelése a tanulói munkák, a munkaközösség-vezető (esetleg tanulók) visszajelzés

PPT - A portfólió szerepe az új minősítési rendszerbenPPT - Gyermekvilág régen és ma PowerPoint Presentation

Reflexivitás a pedagógusképzésbe

A pedagógiai folyamat tervezése Intézmény bemutatása az iskolában begyűjtött dokumentációs anyagokkal 3-4. ábra: a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI Reflexió Ehhez a kompetenciához a Kodály Zoltán AMI bemutatását választottam, mivel gyermekkorom óta kötődöm ehhez iskolához, 4 évig hegedültem, majd klarinétozn ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hatályos a 2019/2020-as tanévtől. értelmezése, reflexió a fejlesztői és kutatói szerepre, tanulságok megfogalmazása a gyakorlat számára. Reflektálás a dolgozat elején megfogalmazott kérdésfelvetésekre. A tovább A képzés során átéljük és megéljük a foglalkozásokat. Tapasztalatokat gyűjtünk a Franz Kett módszerével vezetett foglalkozások dinamikájáról, összetett módszertanáról. Előadások, interaktív foglalkozások, csoportmunkák és sok reflexió fogja kitölteni a közös időnket rejlik, hogy tudniillik e törekvések a pedagógiai reflexió és gyakorlat olyan - az új-kori pedagógiai tradícióval szoros összhangban álló - új formáját alakították ki, ame-lyek végül elvezettek az újkori elméleti pedagógiai hagyományokkal való szakítás-, , (1).

2014 - Tóth Mária, Fűrész Edit - Hogyan készüljünk a 2015PPT - Pedagógusszerepek, reflektív pedagógia PowerPointPedagógusképzés 2006Tanító Online - Könyvtár

Dr. Falus Iván A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Akkor, amikor a pedagógusképzés korszerűsítéséről, tartalmának, módszereinek megújításáról beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak a tudományterületnek az eredményeit, amelyik a pedagógus tevékenység sajátosságaival, eredményességének feltételeivel foglalkozik 4.1 Reflexió 4.2 Tanulási terv 5. Pszichológia 5.1 Reflexió 5.2 Szociometria vizsgálat egy végzős osztályban (részben CD-n) 5.3 Kinga (Gyerektanulmány) 5.4 Tanári stílus és diákok motiválásának összefüggéseinek vizsgálata 6. Tanítás, az iskola világa 6.1 Reflexió 6.2 Pedagógiai Progra 2017. március 8-án tartottuk meg soron következő továbbképzésünket Pedagógusminősítés, portfólió készítés - Pedagógiai folyamatok tervezése, elemzése, reflexió címmel Bővebben + Bővebbe Tantárgykövetelmény. A tantárgy általános adatai. A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS11MNE A tantárgy neve: Pedagógiai szeminárium I. Szak: MEd mérnöktanár Szakirány: minden Tagozat: nappali Óraszám: 0 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor Követelmény: évközi jegy Megszerezhető kredit: 2 Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó Katali Reflexió Gyakorlati időm töltése előtt részletesen és gondosan áttanulmányoztam az iskola helyi szabályozását. Az iskola SZMSZ-ét, pedagógiai programját átolvasva meggyőződtem arról, hogy korszerű nevelési-oktatási irányzatnak megfelelő munka folyik az intézményben és Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA- ciklus (PDCA: plan - tervezés, do -cselekvés, check - értékelés, ellenőrzés, act - reflexió, beavatkozás, visszacsatolás). 14. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítik. 15. A rendelkezésére álló tananyagokat, (tan)eszközöket - a digitális.

 • Club218 vízpart apartmanház siófok.
 • Dió vitamin és ásványi anyag tartalma.
 • Széki táncház.
 • Ételrendelés debrecen józsa.
 • 2019. évi országjelentés.
 • City cartel.
 • Fahéjas almás palacsinta tészta.
 • Gitár test anyag.
 • Nagano 1998 jégkorong.
 • Építész tervező kecskemét.
 • Lengőteke.
 • Skoda bontó gyál.
 • Árnyékos előkertek.
 • Hungarian police.
 • Kutya szuletesnap.
 • Szuperinfó ózd 2020.
 • Taekwondo budapest.
 • Captain fantastic Netflix.
 • Cicada 3301 solved.
 • Facebook hirdetés tippek.
 • Tommy hilfiger esernyő.
 • Mascarpones cupcake krém.
 • Csülök sütőzacskóban.
 • Viber értesítési hang változtatás.
 • Cézár saláta cookpad.
 • Lowrider car for sale.
 • Munkavégzés szolgálati járandóság mellett 2019.
 • Sokat iszom alkoholt.
 • Bizalom vers.
 • Paradicsomvész.
 • Túlfeszültségvédő elosztó 5m.
 • Fekete sügér rekord.
 • Ókori Görög motívumok.
 • Pdf fájl készítése.
 • Babageometria pdf.
 • Hungarocontrol adószám.
 • Épületfotózás sajátosságai.
 • Hair nice fejbőrápoló krém.
 • Lángoló agy.
 • Szalagkorlát méretek.
 • Phuket nyaralás 2020.